Obchodné podmienky

Obchodné podmienky: Tehno s.r.o.

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov  a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Položky ktoré sú skladom budú expedované do 48 hod. Pri tovare, ktorý nie je skladom v našej spoločnosti je dodací termín cca 7 prac. dní za predpokladu, že tovar sa nachádza v skladoch výrobcu. Pri platbe na predfaktúru sa dodacia doba začína počítať od pripísania platby na náš účet pokiaľ sa nedohodne inak. Pracovníci našej spoločnosti sú povinní Vás informovať o dodacom termíne v prípade, že termín dodania bude dlhší ako 10 dní. Kupujúci môže zrušiť objednávku v prípade, že dodací termín bude dlhší ako 30 dní a to iba písomne. Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou je vhodné uviesť do adresy doručenia mobilné telefónne číslo (odporúčame priamo vo formulári záväznej objednávky). Kupujúci uvedie adresu, na ktorej sa cez deň zdržuje, nakoľko prepravná spoločnosť vykonáva donášku spravidla počas normálneho pracovného času. Miesto odberu a spôsob dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Daňový doklad Vám zašleme spolu s tovarom. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
 • poškodenie zásielky poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Poplatky za dopravu - spôsob dodania

 • Osobný odber v sídle spoločnosti                                      0 €
 • Poštou, ako list 1. Triedy                ( do 2 kg )                  3 €
 • Poštou, ako balík                          ( do 15 kg )        max. 6 €
 • Poštovou službou EMS                    ( do 30 kg )       max. 9 €
 • Pri objednávke nad 140 € bez DPH zabezpečí dopravu predávajúci vlastnými

prostriedkami

Pri objednávke nad 400 € sa vyžaduje zálohová platba v plnej výške a až po jej uhradení bude tovar dodaný kupujúcemu.

Záruky, reklamácie

Na dodaný tovar poskytujeme záruku 2 roky. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby materiálu. Za chybu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností výrobku, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný výrobok určený, nevhodnej, či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho. Reklamačnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, tj. dobu po ktorú pri správnom používaní a ošetrovaní môže vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať. Právo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené ihneď bez zbytočného odkladu po zistení chyby. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie výrobku a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie. Postup pri reklamovaní tovaru je nasledovný.

 • Kupujúci zašle e-mailom na adresu  tehno@tehno.sk reklamáciu s uvedením: dátumu predaja, druh reklamovaného tovaru, dôvod reklamácie.
 • Predávajúci bude následne tel. kontaktovať kupujúceho o spôsobe vybavenie reklamácie a doprave do našej spoločnosti.
 • Kupujúci je povinný sa riadiť pokynmi predávajúceho
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od obdržania reklamácie

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na náklady zákazníka na adresu našej spoločnosti. Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopravíme na Vašu adresu v SR na naše náklady. Obchodné podmienky platia podľa aktuálneho obchodného zákona.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky však iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

 • vyskytnú sa neočakávané udalosti ktoré bránia v zrealizovaní dodania tovaru /štátny prevrat../
 • tovar sa už vypredal
 • tovar sa už nevyrába, pripadne nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho):

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

- Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky,           dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
- Ak ste už tovar obdŕžali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu. Tovar musí byť v      pôvodnom nepoškodenom obale,

 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar musí byť nepoškodený,
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.),
 • zašlite spolu s dokladom o kúpe.
 • Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru a jeho prekontrolovaní.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa naspäť.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené podľa zákona č.428/2002 o ochrane osobných údajov, pred použitím treťou osobou. Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov. Údaje slúžia  pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom a kupujúci týmto taktiež súhlasí so zasielaním mailov týkajúcich sa rôznych akcií, noviniek a zaujimavostí predávajúceho.  Prevádzkovateľ internetového obchodu nezodpovedá za zneužitie osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené podmienky zaobchádzania s osobnými dátami.

Dodatky a zmeny obchodných podmienok

Svoje pripomienky a sťažnosti môžete posielať na email: tehno@tehno.sk. Pokiaľ sa zmenia pravidlá v internetovom obchode, zverejníme zmenené pravidlá na tejto stránke. Zaregistrovaných užívateľov budeme informovať e-mailom. Nové zmenené pravidlá vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na týchto stránkach. Inak sa pravidlá nemôžu meniť s výnimkou, keď sa obidve strany vzájomne dohodnú vopred, spravidla písomnou formou. Vaše ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených pravidiel na tejto stránke potvrdzuje Váš súhlas s novými pravidlami pri objednávke.